Regulamin elektronicznej sprzedaży biletów w serwisie internetowym www.moyra.sklep.pl

 

§ 1

OGÓLNE WARUNKI

 1. Niniejszy regulamin, (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów elektronicznych (dalej zwanych „bilet”) w www.moyra.sklep.pl, zwana dalej Moyra Polska. Internetowa sprzedaż biletów jest realizowana poprzez stronę www.moyra.sklep.pl

 1. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zakupu biletów wstępu na eventy wymienione na stronie www.moyra.sklep.pl, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety.

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.

 1. Właścicielem serwisu jest NBS Kosmetyka Profesjonalna z siedzibą w Bytomiu (41-902) na ul. Piłsudskiego 30/1, dalej zwane NBS adres poczty elektronicznej: biuro@nbs.net.pl

§ 2

DEFINICJE

 1. Elektroniczny system sprzedaży biletów – serwis www.moyra.sklep.pl, zwany dalej serwisem.

 1. Użytkownik serwisu – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu elektronicznego w imieniu własnym i na swoją rzecz.

 1. NBS – NBS Kosmetyka Profesjonalna z siedzibą w Bytomiu (41-902) na ul. Piłsudskiego 30/1

 2. Bilet elektroniczny – bilet będący wygenerowany i wydrukowany z elektronicznego systemu sprzedaży biletów.

 1. Regulamin Elektronicznej Sprzedaży Biletów w NBS.- niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.

§ 3

ZASADY I WARUNKI ZAKUPU BILETU ELEKTRONICZNEGO

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy NBS a Użytkownikiem serwisu zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na zakup biletu elektronicznego oraz dokonania zapłaty. Za chwilę zapłaty przyjmuje się moment uznania konta NBS lub przesłania w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia dyspozycji zapłaty.

 2. Czynności opisane w ust.1 Użytkownik serwisu musi dokonać łącznie.

 3. Użytkownik serwisu w celu zakupu biletu powinien:

  • dokonać zakupu poprzez platformę i dokonać płatności wybranym przez siebie sposobem

  • zapoznać się z niniejszym regulaminem, poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy komunikacie „Zapoznałem się i w całości akceptuję treść Regulaminu Elektronicznej Sprzedaży Biletów w NBS"

 1. Po dokonaniu zakupu, zapłaty za zakup biletu oraz dostarczenia potwierdzenia zapłaty lub obciążenia konta, Użytkownik serwisu otrzyma w formie elektronicznej bilet elektroniczny oraz zostanie poproszony o podanie imienia i nazwiska, które zostaną umieszczone na liście uczestników wydarzenia.

 1. Bilet elektroniczny jest w postaci pliku pdf.

 2. Wejście na wydarzenie dokonuje się poprzez wpisanie imienia i nazwiska na listę uczestników. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych na liście w postaci imienia i nazwiska.

 1. Użytkownik podając dane osobowe do umieszczenia na liście uczestników ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie dane oraz ich zgodność z prawdą pod rygorem przepisów Kodeksu Karnego.

 1. W przypadku niezgodności podanych danych przez Użytkownika serwisu na liście uczestników będą one poprawione po złożeniu reklamacji na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w NBS

 1. Bilet nie może być kopiowany, skanowany, przesyłany ani też nie może być nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony. W sytuacjach wymienionych w zdaniu wcześniejszym bilet będzie uznany za bezwzględnie nieważny i Użytkownik serwisu będzie zobowiązany do zakupu ważnego biletu wstępu.

 1. Zasady płatności szczegółowo opisane są na stronie www.moyra.sklep.pl

 2. Cena biletu wyrażona jest w walucie polskiej PLN i zawiera podatek VAT.

 3. NBS zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych biletów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 1. NBS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, Internetu lub działania siły wyższej.

 1. Wszelkie płatności w Serwisie odbywają się za pośrednictwem strony www.moyra.sklep.pl.

§ 4

ZMIANY, ZWROTY

 1. Istnieje możliwość zmiany i zwrotu biletów nabytych poprzez serwis.

 2. W celu dokonania zwrotu biletu należy przedstawić lub przesłać, zakupiony bilet wraz z wypełnionym formularzem zwrotu biletu.

 3. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba, która zakupiła bilet lub dla której bilet został zakupiony po wypełnieniu formularza zwrotu biletu.

 4. Zwrot pieniędzy za zakupiony bilet będzie zrealizowany w ciągu 7 dniu od daty otrzymania formularza przez NBS na konto wskazane w formularzu.

 5. W przypadku odwołania wydarzenia, jeżeli nabywca biletu wyrazi taką wolę otrzyma zwrot równowartości zakupionego biletu po wypełnieniu formularza zwrotu.

§ 5

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Serwis jest serwisem usługowym i służy do zakupu biletów na imprezy wymienione na stronie www.moyra.sklep.pl, a organizowane przez NBS, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik zakładając konto w serwisie oraz podając dane osobowe:

  a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez NBS jego danych osobowych, podanych przy rejestracji w serwisie, w celu wykonywania przez NBS usług związanych z Serwisem.

b) może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych przez NBS do celów reklamowych, marketingowych, badania rynku i preferencji Usługobiorców uzyskiwanych w celu polepszenia jakości świadczonych usług.

 1. Administratorem Danych Osobowych jest NBS Kosmetyka Profesjonalna z siedzibą w Bytomiu (41-902) na ul. Piłsudskiego 30/1

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 3. Dane osobowe Użytkownika serwisu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze sprzedażą biletów elektronicznych.

 1. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany podanych przez siebie danych osobowych wprowadzonych do serwisu poprzez zalogowanie się do swojego konta i wejście w zakładkę „Twój Profil”.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

 2. NBS ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na www.moyra.sklep.pl

 1. Użytkownik serwisu ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby NBS Kosmetyka Profesjonalna z siedzibą w Bytomiu (41-902) na ul. Piłsudskiego 30/1 i będą rozpatrywane w terminie 14 kalendarzowych dni od daty ich wpływu do siedziby firmy. O wynikach zgłoszonej reklamacji Użytkownik serwisu będzie poinformowany niezwłocznie.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez firmę NBS jest prawo polskie.

 2. Organizator czyli firma NBS zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy (do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy) lub przerwania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych.
  W przypadku odwołania imprezy wszystkie pieniądze zostaną zwrócone na konto nabywcy do 7 dni roboczych od dnia odwołania imprezy